Gebruikersvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden en de gebruikersvoorwaarden van www.w-ice.be. 

W-ICE

ALICIA WAELKENS

Adres: Harelbekestraat 63, 8570 Vichte

GSM: 0477 51 70 81

E-mail: orders@w-ice.be

Website: www.w-ice.be

BTW-nummer: BE 

IBAN  BE        BIC   1. Door het overmaken van een bestelling gaat de koper zonder voorbehoud akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijking.

 2. Prijzen zijn onder voorbehoud van zet- of drukfouten en telkens inclusief BTW en inclusief eventuele levering.

 3. Prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering.

 4. Foto’s op www.w-ice.be of in door W-ICE gepubliceerde uitgaven zijn louter indicatief. Vorm en kleuren van de producten kunnen afwijken van het origineel.

 5. De kwaliteit van eetbare prints op suikerpasta, icing of witte chocolade hangt sterk af van de kwaliteit van het geleverde beeldmateriaal door de opdrachtgever. Kleuren van de print kunnen afwijken van het origineel. Eetbare prints zijn onderhevig aan temperatuursschommelingen en dienen met zorg behandeld te worden door de opdrachtgever.

 6. Bestellingen gebeuren via de webshop van www.w-ice.be, kunnen worden gemaild naar orders@w-ice of dienen telefonisch doorgegeven te worden op het nummer 0477 51 70 81.

 7. Bestellingen, geplaatst via de webshop van www.w-ice.be of via mail naar orders@w-ice.be worden altijd bevestigd via een bevestigingsmail. Wanneer de opdrachtgever nog geen bevestigingsmail ontvangen heeft, is de overeenkomst nog niet van kracht.

 8. Bestellingen moeten tijdig geplaatst worden. Bestellingen die doorgegeven worden tegen ten laatste de dinsdag 12u kunnen gegarandeerd afgehaald worden op zaterdag tussen 9u en 12u. Bij laattijdig bestellen, kunnen wij uw keuze niet meer garanderen.

 9. Voor feestdagen zoals eindejaar, communie, Pasen, moeder- en vaderdag geldt een andere regelgeving qua uiterste bestelmoment aangezien deze momenten niet altijd op een zaterdag vallen.

 10. De leveringstermijnen moeten steeds als approximatief beschouwd worden tenzij een juiste datum is bedongen. Een eventuele laattijdige levering kan geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot ontbinding van dit contract op het verzoek van de koper.

 11. Om een wijziging van bestelling door te geven, dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met W-ICE op het nummer 0477 51 70 81. W-ICE kan niet garanderen dat de gevraagde wijzigingen kunnen worden uitgevoerd. Eventuele kosten worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

 12. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever minimum 3 werkdagen vooraf telefonisch contact op te nemen met W-ICE op het nummer 0477 51 70 81. Eventuele kosten worden bij annulering ten rekening gebracht van de opdrachtgever. Dit bedraagt 25% van de aankoopsom van de geannuleerde bestelling.

 13. De bestelde goederen worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat W-ICE voor het vervoer instaat.

 14. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

 15. Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de koper worden nagezien. Alle klachten betreffende de geleverde goederen moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk en aangetekend gebeuren binnen de acht dagen na leveringsdatum. Alle klachten betreffende een factuur moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk en aangetekend gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Na deze termijn worden klachten als laattijdig en onbestaande beschouwd.

 16. Betalingen gebeuren contant bij afhaling of via overschrijving op het rekeningnummer BE.

 17. Wanneer betaald wordt via overschrijving dient het volledige bedrag betaald te zijn voor de afhaling.

 18. W-ICE blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

 19. Facturen zijn netto zonder korting betaalbaar te Anzegem, uiterlijk op hun vervaldag. Niet betaling op de gestelde vervaldag geeft aanleiding tot een conventionele rente van 15% per jaar op de verschuldigde sommen, algehele betaling, desgevallend na gerechtelijke invordering. Bovendien zal het hoofdbedrag vermeerderd worden, zonder voorafgaandelijke aanmaning daartoe, en dit met een minimum van 125,00EUR en een maximum van 1860,00EUR, met 15% van de hoofdbedragen, dit ten titel van conventioneel schadebeding zonder dat een voorafgaandelijke aanmaning is vereist.

 20. Voor alle uit onderhavig contract of factuur voortvloeiende geschillen betreffende verkopen en levering zijn de rechtbanken van Kortrijk uitsluitende bevoegd.

 21. Alle afbeeldingen op www.w-ice.be zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag gekopieerd worden.

Winkelwagen

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.